OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

v zmysle nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17.1.2022 a manuálu Školský semafor aktualizovaného k 19.1.2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva sa vyučovací proces a všetky aktivity v Základnej umeleckej škole Irkutská 1 Košice organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne platnej vyhlášky 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Na základe platnej legislatívy sa upravujú podmienky vyučovacieho procesu v našej Základnej umeleckej škole Irkutská 1 Košice nasledovne:  

Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest z kmeňovej školy nie starší ako 48 hodín, jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ (Príloha č. 4). Na účely samotestovania žiak obdrží samotesty len prostredníctvom svojej kmeňovej školy

Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom žiaka (v elektronickej alebo printovej podobe), odovzdá rodič – zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi ZUŠ. 

Ďakujeme za pochopenie.  

  

Školský semafor

Potvrdenie o vykonaní Antigénového samotestu – žiak ZUŠ 

Oznámenie o výnimke z karantény – žiak ZUŠ

Vyhlásenie o bezpríznakovosti – žiak ZUŠ do 12 rokov

f t g