Prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018

 

Základná umelecká škola Irkutská 1 , 040 12 Košice


Riaditeľka ZUŠIrkutská 1 , 040 12 Košicev súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej


umeleckej škole v znení vyhlášky č.245/2011 Z.z. vyhlasuje

 

prijímacie skúšky

 

do výtvarného odboru


základnej umeleckej školy na školský rok 2017/2018

1. termín konania prijímacích skúšok: 25. - 27. apríl 2017 


2. termín konania prijímacích skúšok: 10. máj 2017

Miesto a čas:

   25.4.02017  - ZUŠ Irkutská 1                                                        - 16.30 hod

   27.4.02017   - pobočka na Oštepovej ulici                                      - 16.30 hod

   26.4.02017   - pobočka v ZŠ Abovská, Barca                                 - 14.00 hod

   25.4.02017  - pobočka v budove CVČ Juhoslovanská, Ťahanovce  - 16.30 hod

   26.4.02017    - pobočka v ZŠ Maurerova,  Furča                              - 16.30 hod

Tlačivá k prijímacím pohovorom
K prijímacím pohovorom je potrebné priložiť vyplnené tieto tlačivá:
-prihláška na štúdium, čestné vyhlásenie pre zber údajov a informovaný súhlas.
Tieto tlačivá si môžete stiahnuť alebo vyzdvihnúť osobne na ZUŠ Irkutská 1, Košice. Vyplnené tlačivá prineste k prijímacím pohovorom, alebo pošlite na adresu školy. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlášku i ostatné tlačivá vyplniť aj počas talentových skúšok.

 

Prihláška na štúdium

Čestné vyhlásenie pre zber údajov 

Informovaný súhlas

 

K prijímacím pohovorom je potrebné priniesť k nahliadnutiu domáce práce, ceruzku a gumu.

Dovoľujeme si Vám predstaviť zvučku pre animovaný seriál, ktorú vytvoril tím rozšíreného štúdia Animácia.

Výzva na voľbu členov RŠ 2016

PLATBA ŠKOLNÉHO

Číslo účtu pre uhradenie ŠKOLNÉHO:

č.ú.: 494463004/5600

SK44 5600 0000 0004 9446 3004

prípravka 7eur/mesiac

1. a 2. supeň základného štúdia 8eur/mesiac 

VS: mesiac/rok

KS: 0179

 

PLATBA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU NA ROK 2016

Číslo účtu pre uhradenie RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU:

5050777232/0900

IBAN SK79 0900 0000 0050 5077 7232

15eur/kalendárny rok

 

Dňa 26. apríla 2016 sa končí funkčné obdobie Rady školy pri ZUŠ na Irkutskej 1 v Košiciach. V zmysle platnej legislatívy je potrebné voľbami ustanoviť novú radu školy pre nové funkčné obdobie. V sedemčlennej rade školy majú jedného zástupcu pedagogickí zamestnanci, jedného nepedagogickí zamestnanci, troch zástupcov zriaďovateľ a dvoch zástupcov rodičia žiakov. Z uvedeného dôvodu sa počas rodičovského združenia, ktoré sa bude konať v utorok 19. apríla 2016, budú konať voľby zástupcov rodičov do rady školy. Z rodičov, ktorí nebudú kandidovať do rady školy bude zostavená volebná komisia. V úvode stretnutia rodičov prebehnú voľby do rady školy, pričom každý prítomný rodič môže zakrúžkovať najviac dvoch kandidátov. Volebná komisia zistí uznášaniaschopnosť. Ak bude prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, volebná komisia spočíta hlasy a vyhlási podľa najvyššieho počtu hlasov dvoch zvolených členov rady školy. V prípade rovnosti hlasov na voliteľnom mieste prebehne losovanie. V prípade, že volebná komisia skonštatuje, že volebný lístok si prevzala menej ako nadpolovičná väčšina rodičov, prebehne druhé kolo volieb s rovnakým postupom, pričom v druhom kole už požiadavka na nadpolovičnú účasť rodičov neaplikuje.

Takúto radosť robí módna dizajnérka Jana Polak, ktorá učí na našej školičke, našim deťom :-)

12325531 10209185663662026 1224636300 o

12874125 10209185666702102 1569874728 o

12443376 10209185797225365 70930258 o

12722729 10209185797065361 1865891001 o

12873449 10209185795065311 2047845130 o

12722648 10209185794865306 874890499 o

f t g