Dňa 26. apríla 2016 sa končí funkčné obdobie Rady školy pri ZUŠ na Irkutskej 1 v Košiciach. V zmysle platnej legislatívy je potrebné voľbami ustanoviť novú radu školy pre nové funkčné obdobie. V sedemčlennej rade školy majú jedného zástupcu pedagogickí zamestnanci, jedného nepedagogickí zamestnanci, troch zástupcov zriaďovateľ a dvoch zástupcov rodičia žiakov. Z uvedeného dôvodu sa počas rodičovského združenia, ktoré sa bude konať v utorok 19. apríla 2016, budú konať voľby zástupcov rodičov do rady školy. Z rodičov, ktorí nebudú kandidovať do rady školy bude zostavená volebná komisia. V úvode stretnutia rodičov prebehnú voľby do rady školy, pričom každý prítomný rodič môže zakrúžkovať najviac dvoch kandidátov. Volebná komisia zistí uznášaniaschopnosť. Ak bude prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, volebná komisia spočíta hlasy a vyhlási podľa najvyššieho počtu hlasov dvoch zvolených členov rady školy. V prípade rovnosti hlasov na voliteľnom mieste prebehne losovanie. V prípade, že volebná komisia skonštatuje, že volebný lístok si prevzala menej ako nadpolovičná väčšina rodičov, prebehne druhé kolo volieb s rovnakým postupom, pričom v druhom kole už požiadavka na nadpolovičnú účasť rodičov neaplikuje.

f t g