Pre identifikáciu platby v informačnom systéme je nevyhnutné, aby ste pri platbe použili jedinečný VARIABILNÝ SYMBOL pridelený Vášmu dieťaťu - bude Vám doručený emailom v tzv. PRÍKAZE NA ÚHRADU. VARIABILNÝ SYMBOL JE ROVNAKÝ PRE PLATBU ŠKOLNÉHO I RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU - ALE ÚČTY SÚ ROZDIELNE:

Školné (výška školného viď tabuľka nižšie)

IBAN: SK44 5600 0000 0004 9446 3004

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Príspevok na školné odvíjajúci sa od ČESTNÉHO VYHLÁSENIA sa platí dvakrát v roku, za každý polrok a to do 20.9. a do 20.2. Mesačné platby sú možné len individuálne z objektívnych dôvodov po dohode s vedením školy.

Rodičovský príspevok 30.-€ ročne

OZ Rodičia a priatelia ZUŠ Irkutská 1 FINEART

IBAN: SK79 0900 0000 0050 5077 7232

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Tabuľka školného:

S čestným vyhlásenímBez čestného vyhlásenia
Prípravný ročník7,- €/mesiac7,- €/mesiac
Základné štúdium do 16 rokov8,- €/mesiac16,- €/mesiac
Základné štúdium 16-25 rokov8,- €/mesiac31,- €/mesiac*
Rozšírené štúdium do 16 rokov11,- €/mesiac18,- €/mesiac
Rozšírené štúdium 16-25 rokov11,- €/mesiac37,- €/mesiac*
Štúdium pre dospelýchN/A42,- €/mesiac
Rozšírené štúdium pre dospelýchN/A49,- €/mesiac

* - len pre pracujúcich bez ČV v danom veku

Konkrétnu výšku školného môžete vždy zistiť u Vášho učiteľa.

V prípade, že rodičia majú aspoň 3 školopovinné deti (pre presné kritériá viď minedu.sk/informacie-pre-rodicov), a aspoň jedno z nich navštevuje ZUŠ Irkutskú, má rodič právo žiadať zníženie školného pre každé z prihlásených detí o 20 %. Žiadosť si môžete stiahnuť odtiaľto.

f t g